Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Skin Coach 

Definicje:

 • Klient – osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, osoba fizyczna niebędąca konsumentem w rozumieniu art. 221  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) lub Konsument;
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. konsument w rozumieniu art. 221  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 • Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.skincoach.pl za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów;
 • Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 • Właściciel /SKIN COACH – QEcoAge Blanca Społowicz, właściciel portalu www.skincoach.pl z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Jutrzenki 7/86 NIP 937-157-87-61 (Gabinet SKIN COACH prowadzony jest w Krakowie przy ul. Morawskiego 12/102).

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zasady i warunki sprzedaży Towarów ze Sklepu Internetowego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności zasady i warunki składania zamówień na Towary w Sklepie Internetowym, zapłaty ceny lub wynagrodzenia, kosztach oraz terminie i sposobie dostawy, składania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. Podmiotem prowadzącym Sklep Internetowy jest  QEcoAge Blanca Społowicz, właściciel Gabinetu Skin Coach i portalu www.skincoach.pl z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Jutrzenki 7/86  (Gabinet SKIN COACH prowadzony jest w Krakowie przy ul. Morawskiego 12/102).
 3. Prezentowane w Sklepie Internetowym informacje dotyczące Towarów, a w szczególności opisy, parametry techniczne i ceny nie stanowią oferty Sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy.
 4. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego stosownie do jego przeznaczenia.
 5. Klient jest zobligowany do powstrzymywania się od jakichkolwiek zachowań, które mogłyby wpłynąć negatywnie na właściwe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym dostarczania/rozsyłania treści o charakterze bezprawnym. Klient, akceptując treść Regulaminu oświadcza, że nie naruszy wskazanych wyżej zakazów.
 6. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę na stronie internetowej www.skincoach.pl z wyłączeniem czasu kiedy strona internetowa z uwagi na przerwy konserwacyjne lub z innych przyczyn technicznych nie może być wyświetlana.
 7. Klient oświadcza, że przed zawarciem z SKIN COACH umowy zapoznał się z Regulaminem.
 8. Składanie zamówień następuje poprzez wskazanie Towaru, wypełnienie formularza danych osobowych, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, akceptację postanowień Regulaminu, wybór warunków dostawy, sposobu płatności oraz potwierdzenie zamówienia na stronie internetowej www.skincoach.pl
 9. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta SKIN COACH oferty nabycia Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 10. Po złożeniu zamówienia SKIN COACH przesyła na podany przez Klienta w formularzu adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia, które jest oświadczeniem SKIN COACH przyjęciu oferty złożonej przez Klienta.
 11. Za Towary prezentowane w Sklepie Internetowym oraz dostawę Klient jest zobowiązany zapłacić jeszcze przed wydaniem Towaru za pomocą następujących form rozliczeń bezgotówkowych:
  1. kartą płatniczą, kartą kredytową lub przelewem na rachunek bankowy SKIN COACH za pośrednictwem systemu Przelewy 24 w złotych polskich
  2. za pośrednictwem systemu PayPal
  3. przelewem na rachunek bankowy SKIN COACH w złotych polskich
 12. Dostawa Towaru następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost lub Poczty Polskiej na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres w terminie do 4 dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności. Jest też możliwość bezpłatnego odbioru osobistego w Gabinecie SKIN COACH w Krakowie (ul. Morawskiego 12/102) po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i w godzinach pracy Gabinetu (kontakt w celu uzgodnienia terminu odbioru skin@skincoach.pl lub t. + 48 570 012 102).
 13. Towary są dostarczane na terenie całego kraju oraz za granicą.
 14. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia SKIN COACH dostarcza Klientowi w sposób jasny i widoczny na stronie internetowej informacje o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem, łącznej cenie za Towar wraz z podatkami, a także opłatach za usługi kurierskie/ Poczty Polskiej.
 15. Klient wyraża zgodę na przesłanie przez SKIN COACH faktur VAT i faktur korygujących drogą elektroniczną bez podpisu wystawcy na podany przy składaniu zamówienia adres e–mail. Faktury VAT oraz faktury korygujące będą wystawiane, przesyłane i archiwizowane przez SKIN COACH zgodnie z przepisami prawa, w tym z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w Sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, w szczególności z zachowaniem ich integralności i autentyczności.
 16. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w ciągu 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 17. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu  którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu,  jak również dostępnego na stronach Sklepu Internetowego www.skincoach.pl
 18. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy  w Sklepie Internetowym mogą być składane na piśmie (na adres: SKIN COACH ul. Morawskiego 12/102,  Kraków 30-102 ) lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e–mail: skin@skincoach.pl lub osobiście w Gabinecie SKIN COACH przy ul. Morawskiego 12/102 w Krakowie (w celu kontaktu osobistego prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu).
 19. SKIN COACH przesyła niezwłocznie za pomocą poczty elektronicznej Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną.
 20. SKIN COACH zwraca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, płatności za towar dokonane przez Klienta na rzecz SKIN COACH. Klient ponosi bezpośrednie koszty dostawy oraz zwrotu Towaru.
 21. Czas na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14dni.
 22. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposoby zapłaty jakiego użył Klient, tj. na rachunek bankowy, z którego został dokonany przelew za Towar lub na rachunek bankowy powiązany z karta płatniczą lub kredytową, za pomocą której dokonano płatności za Towar. W razie, gdy Klient zapłacił za Towar gotówką przy odbiorze, to zwrot płatności następuje na wskazany przez Klienta za pomocą formularza e –mail numer rachunku bankowego, co nie wiąże się dla Klienta z żadnymi kosztami i wymaga wyraźnej zgody Klienta.
 23. Klient ma obowiązek zwrócić towar SKIN COACH nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 24. SKIN COACH może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 25. Towar należy przesłać na adres: Gabinet SKIN COACH ul. Morawskiego 12/102 Kraków 30-102 wraz z fakturą VAT lub innym dokumentem potwierdzającym nabycie Towaru w Sklepie Internetowym.
 26. Zwracany Towar nie może nosić śladów użytkowania. W przeciwnym razie nie zostanie dokonany zwrot płatności za Towar.
 27. Administratorem danych osobowych jest QEcoAge Blanca Społowicz ul. Jutrzenki 7/86 43-300 Bielsko-Biała NIP 937-157-87-61 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Miasta Bielsko-Biała. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 28. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek brak udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych może skutkować niemożnością świadczenia przez SKIN COACH usług drogą elektroniczną oraz korzystanie ze Sklepu Internetowego.
 29. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez SKIN COACH danych osobowych podanych przez niego w toku rejestracji w Sklepie Internetowym oraz w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego, a w szczególności w czasie dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym.
 30. SKIN COACH przetwarza dane osobowe Klienta w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów Sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie Internetowym oraz w celach marketingowych.
 31. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania i poprawiania w każdym czasie, jak również czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 32. Na stronie www.skincoach.pl zbieramy informacje o sprzęcie i oprogramowaniu z jakiego korzystasz odwiedzając naszą stronę oraz o sposobie w jakim korzystasz ze strony głównej i podstron www.skincoach.pl Korzystamy z tych informacji w celu optymalizacji strony, wykrywania na niej błędów oraz w celu analizowania zachowań użytkowników na stronie. Te informacje nie są przekazywane osobom trzecim.
 33. Klienci mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. Wszelkie reklamacje przyjmowane są w Gabinecie Skin Coach, wymagana jest forma pisemna każdej reklamacji pod rygorem jej nie rozpatrzeni. Reklamacja powinna być złożona na piśmie niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług. Reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie, o sposobie ich rozpatrzenia i załatwienia sprawy Gość składający reklamację zostanie poinformowany. Reklamacje złożone po upływie 30 dni od dnia zakończenia pobytu nie będą rozpatrywane.
 34. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta oraz Kodeksu cywilnego.
 35. Regulamin obowiązuje od dnia 1.02.2024 r. i może być przez SKIN COACH zmieniony  z ważnych przyczyn: (i). wydania przez sąd powszechny orzeczenia lub wydania przez organ państwowy decyzji skutkującej koniecznością zmiany regulaminu, (ii) zmiany przepisów prawnych w zakresie działalności prowadzonej przez SKIN COACH, (iii). istotnej zmiany sytuacji rynkowej w zakresie działalności prowadzonej przez SKIN COACH,  (iv). poprawy przez SKIN COACH bezpieczeństwa, funkcjonalności lub poziomu ochrony danych osobowych, (v). rozszerzenia bądź ulepszenia funkcjonalności Sklepu Internetowego lub rezygnacji z udostępniania niektórych funkcjonalności w ramach Sklepu Internetowego.
 36. Ewentualne spory powstałe pomiędzy SKIN COACH, a Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.).

Formularz odstąpienia od umowy

(formularz można wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy, formularz nie jest obowiązkowy)

Gabinet Skin Coach

Morawskiego 12/102

Kraków 30-102

E-mail: skin@skincoach.pl

Zapisz się na mój newsletter a w prezencie otrzymasz e-book

This will close in 60 seconds

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu